Algemene Voorwaarden Bloggen Baart Kunst

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en diensten van BLOGGEN BAART KUNST, onderdeel van de zelfstandige onderneming LOTUS WRITINGS te Oud-Beijerland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 70380538.

De cursussen en diensten staan beschreven op en worden verkocht via https://www.bloggenbaartkunst.nl – hierna WEBSITE.

Met je aankoop verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 BLOGGEN BAART KUNST biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kosteloos deze website te bezoeken.

1.2 Van wat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht.

1.3 Onder BEZOEKER wordt verstaan: iedere bezoeker van de WEBSITE, ongeacht of deze wel of geen profiel op Bloggen Baart Kunst heeft.

1.4 Onder KLANT wordt verstaan: iedere bezoeker van de WEBSITE die een aankoopverplichting doet in de vorm van een cursus of dienst (zoals een consult, overleg of de afname van een workshop).

1.5 Met het gebruik van deze website aanvaardt de KLANT of BEZOEKER deze Algemene Voorwaarden alle rechten en plichten zoals vermeld op onze website.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen (schriftelijk en mondeling) met betrekking tot onze producten en aanbiedingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. BLOGGEN BAART KUNST garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten in overeenstemming zijn met de gegeven informatie. Afwijkingen kunnen in beginsel dan ook geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of ontbinding.

Artikel 3: Garantie en aansprakelijkheid

3.1 BLOGGEN BAART KUNST geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via de WEBSITE. De Voorwaarden van onze webshop zijn van toepassing op alle aankopen.

3.2 BLOGGEN BAART KUNST is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de BEZOEKER of anderen. BLOGGEN BAART KUNST is nimmer verantwoordelijk voor bedrijfs- of gevolgschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3.3 De links die zijn opgenomen op de WEBSITE en in de cursussen zijn louter informatief. BLOGGEN BAART KUNST is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Uiteraard doet BLOGGEN BAART KUNST alles wat in haar vermogen ligt om de verstrekte informatie correct en up-to-date te houden. Indien er problemen zijn, kunnen deze worden gemeld per e-mail.

3.4 Eventuele reclame(banners) op de WEBSITE worden uiterst zorgvuldig geselecteerd. BLOGGEN BAART KUNST is echter niet verantwoordelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende adverteerders.

3.5 BLOGGEN BAART KUNST is niet verantwoordelijk voor de communicatie tussen haar leden en biedt louter een platform aan met enkele mogelijkheden tot communiceren. BLOGGEN BAART KUNST is gerechtigd bij ongepast gebruik van de leden (grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, virussen, onwettig gebruik en overige verboden content, zoals bij artikel 4 genoemd) uitingen te verwijderen. Indien er wettelijke overtredingen zijn begaan, zal BLOGGEN BAART KUNST de hiertoe bevoegde instanties inschakelen en hen informatie verstrekken.

Artikel 4: Verboden content

4.1 Dit artikel geeft een opsomming van content die verboden is te plaatsen door de leden van de websites. BLOGGEN BAART KUNST bepaalt wat als verboden wordt aangemerkt en zal worden verwijderd. BLOGGEN BAART KUNST is gerechtigd om naar eigen inzicht leden te verwijderen die enig verboden content hebben geplaatst. Ter indicatie van verboden content hierbij een niet uitputtende opsomming:

 • Discriminerende content, kwetsende, aanstootgevende en pornografische inhoud
 • Content welke oproept tot geweld en/of aanzet tot het lastigvallen van anderen
 • Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak welke gemaakt is in deze disclaimer/voorwaarden
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
 • Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of BLOGGEN BAART KUNST
 • Pornografische content en welke in strijd is met de goede zeden
 • Content die aanzet tot illegaal gedrag
 • Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
 • Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming
 • Inhoud die ten doel zijn een politiek of religieus standpunt uit te dragen

Artikel 5 Overmacht

5.1 In geval van overmacht is BLOGGEN BAART KUNST niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker of cliënt na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

5.2 Onder overmacht verstaat BLOGGEN BAART KUNST elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens BEZOEKER of KLANT geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding waardoor de internetsite tijdelijk niet beschikbaar is.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

6.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij BLOGGEN BAART KUNST, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder ook al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

Artikel 7: Persoonsgegevens en account

7.1 De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door BLOGGEN BAART KUNST vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
 • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties
 • het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

7.2 Het plaatsen van je profielfoto en in de toekomst mogelijke andere bestanden is geheel op eigen verantwoording. BLOGGEN BAART KUNST is niet verantwoordelijk voor de uitingen die door leden worden geplaatst en ook staat BLOGGEN BAART KUNST er niet voor in als deze beelden en/of gegevens door derden onrechtmatig gebruikt worden.

Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring (AVG).

Artikel 8: Gebruikers

8.1 Heeft u fouten gevonden in links of klachten over andere gebruikers dan kunt u dit melden bij de webmaster.

8.2 BLOGGEN BAART KUNST is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd word op personen, merken, webshops en andere rechtspersonen. Op verzoek kan BLOGGEN BAART KUNST overwegen schade, discriminerende en andere niet acceptabele teksten te verwijderen op de WEBSITE en social media kanalen.

8.3 Gebruikers die zich misdragen op de WEBSITE kunnen ten alle tijden geweigerd en verwijderd worden.

Artikel 9: Webstatistieken

9.1 Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt BLOGGEN BAART KUNST gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. BLOGGEN BAART KUNST gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11: Betaling en annulering

11.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek, in euro te geschieden.

11.2 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke BLOGGEN BAART KUNST moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van KLANT. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150,–

11.3 Annulering van geleverde diensten (waaronder cursussen, workshops en consults) dient schriftelijk te gebeuren binnen vijf werkdagen na aankoop of uiterlijk twee werkdagen voor de gemaakte afspraak op locatie. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan helaas geen restitutie plaatsvinden. Restitutie van een cursus kan bovendien alleen plaatsvinden indien KLANT aannemelijke bezwaren maakt.